MI- Motiverande Samtal

Post 5 of 7

MI- Motiverande Samtal

jag

Motiverande Samtal – MI

Inom BoCare har vi utbildad personal på MI- Motiverande samtal. MI eller Motivational Interviewing, som är det står för, utformades av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick som en terapiform där en av grundteserna är att människor som behöver förändra sitt beteende gör det med varierande grad av förutsättningar och vilja till förändring. I praktiken är MI en samtalsmetod och ett sätt att förhålla sig i mötet med klienten. MI är en metod som har kommit att användas inom många olika områden, såsom hälso- och sjukvård, kriminalvård, psykiatri, skolväsendet osv.

Motivational Interviewing

Motivational Interviewing innefattar fyra stycken grundpelare där den första är ”Visa empati”. Detta genom att visa att man har en förståelse för klientens situation och att kontinuerligt reflektera över samtalet. Dessa reflektioner hjälper till att skapa ett mer dynamiskt samtal. Den andra grundpelaren är att ”Utveckla diskrepans”. Denna diskrepans syftar till klientens reella livssituation och hur klienten egentligen skulle vilja att dennes liv skulle se ut. Den som leder samtalet kan hjälpa klienten att se vilka konsekvenser ett visst beteende har för att på så viss hjälpa till att motivera klienten att fortsätta med ett visst beteende. Den tredje grundpelaren är ” Följa med i motstånd”. Samtalsledaren som ska ha inblick i och acceptans för att klientens motvilja mot förändringar är en naturlig del av processen. Den sista grundpelaren är ”Uppmuntra till autonom förändring”. MI samtalet ska fungera som en uppmuntran för klienten att bilda sig en egen uppfattning och en egen syn på problematiken, för att själv kunna fatta ett beslut om förändring grundat på sina egna argument och av egen vilja. Att försöka övertala klienten att starta förändringsprocesser utifrån argument som inte är klientens egna och utan att klienten känner sig delaktig i processen, utlöser ofta en rad försvarsmekanismer till att förändra det aktuella beteendet.

Det motiverande samtalet

Det motiverande samtalet är klientcentrerat vilket gör det följsamt. Samtidigt är det målorienterat vilket gör att det även innefattar ett styrande element.  Rådgivaren i ett MI samtal ska inte fatta beslut åt klienten, men kan vara en hjälpande resurs för klienten i valet mellan olika alternativ. Rådgivaren kan tillföra ny kunskap vilket kan vara av avgörande betydelse när klienten ska fatta ett beslut som leder till förändring. Att den som leder samtalet har kännedom om effekter och konsekvenser av ett beteende innebär att denne kan lyfta upp sådant som är viktigt och ställa relevanta frågor för att kunna få en förändring till stånd.

Förändringar kommer dock inte till stånd utan den enskilda människans egen intention. Som rådgivare kan du vara behjälplig genom att skapa en atmosfär av tillit, respekt och genuint intresse. De flesta som lever ett problematiskt liv har ofta en önskan om förändring.
Många gånger sker också denna förändring enbart med hjälp av individens egen kraft, medan det andra gånger fordras att någon finns där som stöd och vägvisare. Motivational Interviewing visar hur man genom att göra medvetna val i sin kommunikation kan hjälpa klienten att klargöra och manifestera sina egna beslut om förändring.

Menu