ESL- Pedagogik, Ett självständigt liv

Post 7 of 7

Ett självständigt liv, ESL- Pedagogik
ESL- Pedagogik, Ett självständigt liv

I arbetet med BoCare´s klienter med psykiska funktionshinder använder vi oss av ESL- pedagogik. ESL står för Ett Självständigt Liv och är ett program för träning av självständighetsbefrämjande färdigheter i vardagslivet för personer med psykossjukdomar.  Det ursprungliga programmet arbetades fram i USA av dr Robert Paul Liberman och har i Sverige anpassats till svenska förhållanden av psykolog Per Borell. ESL metoden har efter omfattande forskning visat sig vara en ytterst välfungerande metod för personer med psykiska funktionshinder. Metoden har också visat sig fungera som en förstärkare av andra behandlingsformer.

Klienten kan med hjälp av denna metod få större inblick i sitt funktionshinder och hjälp att hantera sin vardag på ett strukturerat och självständigt sätt. Hörnstenarna i ESL- pedagogiken bygger på tydlighet och struktur, kontinuerlig återkoppling, strukturerad problemlösning samt att man lär ut och lyfter upp sådant som kanske kan anses som ”självklarheter”, men som för en person med psykiskt funktionshinder kanske inte alla gånger är lika självklart. Det övergripande målet är att klienten ska få möjlighet att leva ett självständigt liv, då personlig integritet och självständighet är viktiga faktorer i en människas liv.

ESL- pedagogiken

Med hjälp av ESL- pedagogiken kan man arbeta med klienterna för att de på ett självständigt sätt ska kunna sköta diverse vardagssysslor, exempelvis städning, matlagning och kostintag, personlig hygien och ekonomi. ESL- pedagogiken fungerar också med goda resultat i arbetet att främja klienternas sociala interaktion. Det kan ibland vara svårt att lyckas motivera och engagera klienter med psykiska funktionshinder till att medverka i t.ex. daglig verksamhet eller ett fritidsintresse, men med ESL- pedagogiken kan man hitta vägar att för att nå fram och väcka entusiasm och motivation hos klienterna att bli mer aktiva i olika sociala sammanhang.

ESL- insikt, förhållningssätt och strategier

ESL- pedagogiken ger också insikt i de tidiga tecknen på återinsjuknande hos personer med schizofreni vilket är en ovärderlig hjälp för personalen i arbetet med klienterna. Om man upptäcker dessa tecken i tidigt skede kan personen i fråga snabbare få den hjälp och vård som han eller hon behöver. Detta är extra viktigt i arbetet med personer med schizofreni då självmordsrisken är hög inom gruppen. ESL- pedagogiken innehåller också förhållningssätt och strategier som kan hjälpa klienter med schizofreni och andra psykossjukdomar i de fall då individen i fråga hör ”röster” eller andra ljud som inte kommer från omgivningen. Dessa hörselhallucinationer är ofta ett hinder i vardagen för klienten, men inom ESL- pedagogiken finns utarbetade förhållningssätt och strategier som kan hjälpa klienterna att hantera dessa röster.

ESL för att hantera sin vardag

ESL- pedagogiken spänner över ett brett register och hjälper personalen i sitt arbete att på bästa tänkbara sätt arbeta med klienter med psykiska funktionshinder, med det övergripande målet att dessa ska kunna hantera sin vardag på ett funktionellt och självständigt sätt.

Menu