CAN- Camberwells Behovsskattningsskala

Post 6 of 7

CAN- Behovskattning

 

Camberwells Behovsskattningsskala, CAN

Inom BoCare har vi valt att använda oss av Camberwells Behovsskattningsskala, CAN (Camberwell Assessment of Need). Denna skattningsskala hjälper till att mäta och beskriva om och hur en persons behov tillfredsställs. Metoden utarbetades av forskare vid Insitute of Psychiatry på Maudsley Hospital i London. Skattningsskalan har sedan översatts och anpassats till svenska förhållanden av psykolog Bo G. Ericsson, som har jobbat med instrumenetet under en lång tid och har haft ett nära samarbete med Maudsley Hospital.
Bo G. Ericsson har svensk copyright för CAN

Syftet med att ta fram en ny behovsskattningsskala för personer med psykiska funktionshinder var att man ansåg att de behovsskattningsskalor som existerade inte var adekvata när det gällde att mäta behoven hos psykiskt funktionshindrade personer. Detta eftersom de oftast var framtagna för att mäta behoven hos svårt handikappade långvårdsklienter.

CAN- skalan

Med CAN- skalan ville man få fram en skattningsskala som var behovsrelaterad och inte servicerelaterad som de tidigare skalorna oftast varit. Vi använder oss främst av standardversionen av CAN, men det har även tillkommit fyra andra versioner som riktar sig till personer med specifika behov. Således finns det nu en version för rättspsykiatrin, en som riktar sig mot äldre personer med psykiska funktionshinder, en som riktar sig mot personer som även har en lättare utvecklingsstörning, samt en relativt ny framtagen version som riktar sig mot gravida och mödrar med psykiska funktionshinder. Personer med psykiska funktionshinder har ofta en komplex blandning av kliniska och sociala behov. För att kunna synliggöra dessa behov intervjuar man inom CAN i första hand klienten, men även anhöriga och personal när det finns behov och detta är möjligt. På så sätt får man en god bild av klientens behovssituation sedd från flera olika perspektiv.

CAN skattningen

CAN skattningen innefattar både allmänmänskliga behov och speciella behov som kan finnas för personer med psykiska funktionshinder. CAN innefattar alla de väsentliga och basala behov som finns i en persons vardagliga livssituation. Detta medverkar till att man med hjälp av CAN- skattningen kan upptäcka behov som kanske inte annars skulle ha uppmärksammats, eftersom klienten av olika anledningar inte har gett uttryck för dessa. Utifrån CAN- skattningen kan man sedan upprätta en relevant genomförandeplan som stämmer väl överens med klientens faktiska behov.

Att vi har valt att använda oss av just CAN beror på att den på ett utmärkt sätt hjälper till att belysa klienternas behovssituation, men också för att CAN är en av få existerande evidensbaserade skattningsmetoder för att mäta behov hos personer med psykiska funktionshinder. Forskning har visat att CAN är en validerad, reliabel och klinisk relevant skattningsmetod. Att den inte enbart bygger på personalens åsikter och antaganden, utan inkluderar klienten och även anhörigas uppfattning vid behov, gör att det är klienten som hamnar i fokus. Detta hjälper till att öka engagemanget hos både klienter och anhörigahjälper till att öka engagemanget hos både klienter och anhöriga.

BoCares personal är utbildad i CAN av psykolog Bo G. Ericsson

Menu