Boende med stöd

Boende med stöd

Boende med stöd – Boendestöd ges till en klient som redan har ett boende men är i behov av stödjande

 

insatser för att få vardagen att gå ihop. De stödjande insatserna utformas efter varje klients behov, med målet att klienten ska ha en väl fungerande vardag och ingå i ett socialt sammanhang. Vi arbetar därför med att hitta enkla, praktiska och skräddarsydda vardagslösningar för att hjälpa varje klient till ökad livskvalitet- dygnet runt, året runt.

BoCare riktar sig till personer med psykosocial problematik, psykisk ohälsa och funktionshinder. Vi bygger vårt stödjande arbete på evidensbaserade metoder såsom CAN- Camberwell Assessment of Need, ESL-Pedagogik, Ett Självständigt Liv och MI- Motiverande samtal. Alla klienter får göra en behovsskattning för att ta reda på vilka behov just den enskilda individen har. Därefter upprättas en genomförandeplan som även innebär en tydlig återkoppling och uppföljning.
Exempel på BoCares stödjande insatser:

–    MI- Motiverande samtal
–    ADL- träning
–    Stöd i vardagen (exempelvis med städning, ekonomi, transporter osv)
–    Social träning
–    Stöd till sysselsättning/ praktik
–    Anhörigstöd
–    Stöd vid myndighetskontakt
–    Läkar- och tandvårdskontakter
–    Drogtest

Vårt huvudmål är att fungera som stöd för våra klienter så de kan leva ett självständigt liv med en väl fungerande vardag. Vi arbetar aktivt för att motverka utanförskap så att alla individer har en möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang och känner sig delaktiga i samhället. Människan utvecklas inte om hon är isolerad och ensam, hennes liv skapas och uppstår i relationer och kontakter med andra. Vi ser våra klienter ur ett holistiskt perspektiv där alla människor är unika individer med olika förutsättningar.

Menu